معرفی

مشخصات فردی

ملیحه راحتی

نام - نام خانوادگی : ملیحه   راحتی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : صنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

ملیحه راحتی
ملیحه راحتی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^